25 می 2021

اولین رویداد و فراخوان ورود به بازارکار و تشکیل تیم ها و هسته های فناور

فرصتی ویژه و طلایی برای ورود به بازارکار و نقش آفرینی در تولیدملی لینک ثبت […]