مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی، انجمن ژنتیک ایران،تهیه مجموعه سلولی حیوانات، شناسنامه دار شدن رده های سلولی

10 آگوست 2019

تهیه مجموعه سلولی حیوانات/ شناسنامه دار شدن رده های سلولی

طی یک دهه در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی محقق شد؛ تهیه مجموعه سلولی حیوانات/ […]