بیستمین و هشتمین دوره آموزشی، تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی،از ژن تا پروتیین، انجمن ژنتیک ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

12 فوریه 2020

بیستمین و هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

بیستمین و هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان “از ژن تا […]