اولین دوره جایزه علمی پروانه

22 مرداد 1399

اولین دوره جایزه علمی پروانه

 با ابتکار و همکاری مشترک انجمن ژنتیک ایران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ و […]