اولین جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی

4 اردیبهشت 1400

بزرگداشت روز تنوع زیستی و اولین جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی جشنواره جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور معرفی پژوهشگران و […]