24 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در روز سه شنبه مورخ 25/07/91

این جلسه در محل دبیرخانه انجمن با حضور آقایان دکتر سیروس زینلی، دکتر مسعود هوشمند، […]
24 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران در سه شنبه 25/ 07/91

این جلسه در محل دبیرخانه انجمن با حضور آقایان دکتر مختار جلالی جواران، دکتر نوید […]
24 اکتبر 2012

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اعضای هیئت موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

محور بحث این جلسه، تشکیل انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بود که اخیرا درخواست […]
24 اکتبر 2012

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و هیئت رئیسه شاخه ها

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن و هیئت رئیسه سه شاخه انسانی، جانوری و گیاهی […]