31 می 2013

اولین همایش بین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت

  انجمن ژنتیک ایران یکی از حامیان همایش بین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت بود. […]
31 می 2013

گردشهای علمی کمیته حفظ ذخایر ژنتیکی

سفرهای علمی و آموزشی انجمن ژنتیک به نقاط مختلف ایران به منظور آشنایی با ذخایر […]
31 می 2013

برگزاری کنگره‌های دو سالانه ژنتیک

  از جمله فعالیت‌های انجمن برگزاری کنگره ژنتیک است که در جهت اشاعه و توسعه […]
31 می 2013

راه‌اندازی و تداوم بانک اطلاعات متخصصین ژنتیک کشور

  کشور ما به عنوان یکی از مراکز تنوع زیستی جهان شناخته می شود که […]