31 می 2013

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک ژن ملی گیاهی ایران (بهمن 1380)

  بانک ژن گیاهی ملی ایران و انجمن ژنتیک ایران تفاهم نامه‌ی همکاری مشترک زیر […]
31 می 2013

کارگاه آموزشی الکتروفورز و کاربردهای آن (تیر ماه 1382)

  کارگاه آموزشی الکتروفورز و کاربردهای آن در تیر ماه سال 82 با هدف آشنایی دبیران زیست […]
31 می 2013

توافقنامه میان انجمن ژنتیک و انجمن بیوتکنولوژی برای تحت پوشش قرار دادن انجمن بیوتکنولوژی در بانک

  این توافقنامه در تاریخ 10/8/82 میان انجمن ژنتیک ایران به نمایندگی آقای دکتر ملبوبی […]
31 می 2013

عضویت انجمن ژنتیک ایران در فدراسیون بین‌المللی ژنتیک

  در پی مکاتبات سال 1380 انجمن با رئیس IGF موضوع عضویت این انجمن در […]