13 ژانویه 2016

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب

سر فصل های کارگاه: مقدمه ای از ریزRNAها ( بیوژنز و عملکرد) آشنایی با نرم […]
11 ژانویه 2016

شماره پاییز فصلنامه ژنتیک نوین منتشر شد.

 شماره پاییز فصلنامه ژنتیک نوین منتشر شد. برای دیدن این شماره به این آدرس مراجعه […]
9 ژانویه 2016

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر 15 بهمن ماه 1394 برگزارکننده: معاونت پژوهشی جهاد […]
9 ژانویه 2016

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله

  1