23 ژانویه 2016

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب

www.irmolmednet.ir/html/index.php 1
23 ژانویه 2016

کارگاه تئوری و عملی ” کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2) “

http://شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) […]
19 ژانویه 2016

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و انجمن ژنتیک ایران

بسمه تعالی گزارش جلسه مشترک انجمن ژنتیک ایران با اداره کل آموزش و پرورش تهران […]
13 ژانویه 2016

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات توسط انجمن علوم […]