30 آوریل 2017

فراخوان س و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

 مهلت ارسال و ثبت نام الکترونیکی سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی: از اردیبهشت […]
29 آوریل 2017

رشد جهش وار چند سال گذشته در حوزه علم را از دست داده ایم

 برنامه “مناظره” رادیو گفت وگو با موضوع حفظ رتبه اول علمی کشور و با حضور […]
29 آوریل 2017

دکتر نبیونی رئیس انجمن زیست شناسی ایران شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در جلسۀ هیات مدیرۀ انجمن زیست شناسی ایران که پس از […]
29 آوریل 2017

اعضای حقوقی انجمن

درمانگاه تخصصی ژنتیک دکتر فقیهی نشانی وب سایت: http://www.shirazgenetics.ir شرکت اسکو مبنا مدرن رایانه نشانی […]