گفتگوی رئیس انجمن ژنتیک ایران در برنامه دکتر سلام از شبکه آموزش