کارگاه پیشرفته اصول روش HRM برای تشخیص و متیلاسیون

مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی سپاه تهران و نخبگان بسیجی از مرکز تحقیقات ژنتیکی نور بازدید کردند
16 فوریه 2016
«همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار» 28 بهمن در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توسط انجمن ایمنی زیستی ایران برگزار شد.
22 فوریه 2016

کارگاه پیشرفته اصول روش HRM برای تشخیص و متیلاسیون

_ مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :

روش (HRM (High Resolution Melting یا ذوب شدگی با تفکیک بالا یکی از روش های بر پایه Realtime PCR است که تفاوت در توالی نوکلئیک اسید مورد نظر با استفاده از تفاوت در منحنی ذوب قابل تشخیص است. منحنی ذوب براساس رنگ های فلوروسنت متصل به اسید نکلئیک و جدایی آنها در هنگام واسرشت شدن DNA دو رشته ای توسط دستگاه Realtime PCR قابل تشخیص است. ویژگی های مختلفی مثل GC content، طول قطعه، توالی و یا هتروزیگوسیتی سبب اختلاف در منحنی ذوب می گردد که نتایج این داده ها را می توان برای غربالگری جهش، Genotyping، متیلاسیون و دیگر تحقیقات کاربردی استفاده کرد.
در روش HRM از رنگهای فلورسنت مختلفی استفاده می گردد، که توانایی اتصال به DNA دو رشته ای را دارند و در غلظت بالا سبب مهار PCR نمی شوند که از جمله آنها به رنگ های SYTO 9 Green، Eva Green، SYBR Green و SYBR GreenER اشاره کرد. در روش هایی مثل غربالگری جهش و SNP Genotyping اختلاف نوکلئوتیدی سبب اختلاف در منحنی ذوب می شود اگرچه در جهش های نقطه ای و SNP ها میزان این اختلاف جزئی است چنانچه این اختلاف دمایی برای تغییر نوکلئوتیدی G/T، G/A، C/T و C/A بین 0.5 تا 1 درجه سانتی گراد و C/G بین 0.2 تا 0.5 درجه سانتیگراد و T/A کمتر از 0.2 درجه سانتی گراد می باشد. در بررسی وضعیت متیلاسیون، رشته ی متیله و غیر متیله با توجه به اختلاف توالی که توسط تیمار با بی سولفیت در آنها اعمال می گردد، دمای ذوب (منحنی ذوب ) متفاوتی دارند. در انتها با مقایسه میزان متیلاسیون رشته ی مورد نظر با کنترل های متیلاسیون وضعیت تقریبی متیلاسیون رشته الگو تشخیص داده می شود. با توجه به حساسیت روش، طول قطعه ی تکثیر شده، طراحی پرایمر، تعداد CpG داخل دو پرایمر و کیفیت DNA استخراج شده باید مد نظر قرار بگیرد.

_ سر فصل های کارگاه:

اصول Realtime PCR برای روش HRM
اصول HRM برای روش های تشخیص جهش و تعیین وضعیت متیلاسیون
اصول طراحی پرایمر
تجزیه تحلیل داده ها

_ گروه مخاطبین (گروه هدف):

متخصصان و کارشناسان ژنتیک
متخصصان و کارشناسان زیست فناوری
متخصصان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی
متخصصان و کارشناسان میکروب شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی

این کارگاه برای کلیه مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، بیمارستان ها و پزشکان و متخصصین ژنتیکی که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماری های ژنتیکی فعالیت می کنند و همچنین برای کلیه رشته های علوم پایه ، علوم زیستی ، پزشکان و دکترای حرفه ای و دکترای علوم آزمایشگاهی و همچنین کارشناسان علوم آزمایشگاهی کاربرد دارد.

زمان:
12 و 13 اسفند 1394

محل برگزاری:
انستیتو پاستور ایران

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021

1

دیدگاه ها بسته شده است