کارگاه تجزیه و تحلیل داده های مختلف علمی با نرم افزار آماری R

فراخوان س و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
30 آوریل 2017
کارگاه و سمینار 2 روزه ” ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی”
3 می 2017

کارگاه تجزیه و تحلیل داده های مختلف علمی با نرم افزار آماری R

 سر فصل های کارگاه :
_ تعریف انواع متغیر
_ آمار توصیفی (رسم نمودارها، محاسبه ی شاخص های مرکزی و پراکندگی)
_ آمار استنباطی شامل
_ آزمون های نیکویی برازش
_ آزمون فرض ها (آزمون های نسبت، آزمون های t، آزمون های ناپارامتری)
_ آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه
_ رگرسیون خطی و ضریب همبستگی
_ تحلیل داده های کیفی (آزمون کایدو و جداول توافقی)
_ مباحث مرتبط با بقا (رگرسیون کاکس و…)
_ رگرسیون لجستیک
_ طرح اندازه های تکراری
_ مثالهای کاربردی و استفاده از بسته های تخصصی نرم افزار

زمان: 24 الی 25 اردیبهشت 1396

تلفن های ثبت نام:
09385642703
09373515188

محل برگزاری: انستیتتو پاستور ایران – بخش پزشکی مولکولی
با همکاری: انجمن ژنتیک ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است