کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب

شماره پاییز فصلنامه ژنتیک نوین منتشر شد.
11 ژانویه 2016
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
13 ژانویه 2016

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب

سر فصل های کارگاه:

مقدمه ای از ریزRNAها ( بیوژنز و عملکرد)
آشنایی با نرم افزاز Allele ID 6
آشنایی با نرم افزار Oligo7
طراحی پرایمر ساقه- حلقه
طراحی پرایمرها و پروب اختصاصی ریزRNAها
آشنایی با حداقل 10 پایگاه اطلاعاتی به منظور پیش بینی ژنهای هدف ریزRNAها
مقایسه پایگاههای اطلاعاتی با یکدیگر و معیار پیش بینی هر یک از آنها

برگزار کننده :
شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

زمان :
10 الی 11 بهمن ماه 1394

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449

www.irmolmednet.ir/html/index.php

1

دیدگاه ها بسته شده است