کارگاه آموزشی الکتروفورز و کاربردهای آن (تیر ماه 1382)

واگذاری مالکیت زمانی اقامت در هتل نسیم نوشهر
29 می 2013
راه اندازی وب سایت جدید انجمن
24 جولای 2013

کارگاه آموزشی الکتروفورز و کاربردهای آن (تیر ماه 1382)

  کارگاه آموزشی الکتروفورز و کاربردهای آن در تیر ماه سال 82 با هدف
آشنایی دبیران زیست شناسی دبیرستانهای شاهد شهر تهران با الکتروفورز DNA و پروتئین
و کاربردهای آن توسط انجمن ژنتیک ایران، آموزش متوسطه شهر تهران و با همکاری گروه آموزشی
زیست شناسی وزارت آموزش و پرورش استان تهران برگزار گردید.

  در این کارگاه تعداد 35 نفر از دبیران زیست شناسی شرکت داشتند. مبانی تئوری
الکتروفورز DNA و پروتئین و کاربردهای الکتروفورز و اصول ایمنی در الکتروفورز در بخش
اول کارگاه به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد. در بخش دوم کارگاه، اصول عملی الکتروفورز
و معرفی دستگاه‌های مربوطه همراه با پرسش و پاسخ داده شد. برگزاری این کارگاه مورد
استقبال معلمین و مسئولین مربوطه قرار گرفت به طوری که آنها متقاضی برگزاری کارگاههای
آموزشی دیگر بودند.

1

دیدگاه ها بسته شده است