پوستر های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی ژنتیک

“مبانی و روشهای پیش بینی مبتنی بر ژنوم در دامهای اهلی” “Animal genome enabled predictions – Principles and Methods”
16 سپتامبر 2014
سخنرانی های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنکره ژنتیک ایران
22 اکتبر 2014

پوستر های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی ژنتیک

اسامی نویسندگان مسئول پوسترهای برتر که از انها تقدیر به عمل آمد به شرح زیر است:

آفاق علوی

فهیمه قاسمی

نسیم کرمی

مونا شفقی

شهربانو ابوطالبی

زهرا رضائی

فاطمه فرزانه

سجاد صاری خان*

مریم کریمی

ناهید حسین زاده قراجه*

* از افرادی که جوایز خود را دریافت نکرده اند تقاضا می شود با دبیرخانه انجمن تماس بگیرند.

1

دیدگاه ها بسته شده است