پردیس ابوریحان با همکاری انجمن ژنتیک ایران برگزار می نماید: