نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اعضای هیئت موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و هیئت رئیسه شاخه ها
24 اکتبر 2012
مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران در سه شنبه 25/ 07/91
24 اکتبر 2012

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اعضای هیئت موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

محور بحث این جلسه، تشکیل انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بود که اخیرا درخواست تاسیس انجمن مذکور از طرف هیئت موسس به کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال شده بود.
بحث و بررسی مفصّل در اینخصوص صورت گرفت و کلیه شرکت کنندگان به اتفاق آراء موافقت نمودند که در حال حاضر شاخه ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان زیر مجموعه انجمن ژنتیک ایران تشکیل گردد

1

دیدگاه ها بسته شده است