مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران در سه شنبه 25/ 07/91

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اعضای هیئت موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
24 اکتبر 2012
مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در روز سه شنبه مورخ 25/07/91
24 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران در سه شنبه 25/ 07/91

این جلسه در محل دبیرخانه انجمن با حضور آقایان دکتر مختار جلالی جواران، دکتر نوید دین پرست، دکتر سیروس زینلی، دکتر کسری اصفهانی، دکتر فضل اله افراز، دکتر بهرام محمد سلطانی، دکتر محمود تولایی و خانم دکتر فروزنده محجوبی برگزار شد.

دستور جلسه:
1) بحث در مورد راه اندازی شاخه دانشجویی
2) راه اندازی شاخه ذخایر ژنتیکی و زیستی
3) امور جاری انجمن ژنتیک ایران

مصوبات جلسه:
در ابتدا آقای دکتر جلالی گزارشی در خصوص نشست اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و اکثریت اعضای هیات موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در رابطه با تاسیس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ارائه نمودند و بیان نمودند که مقرر گردیده که در حال حاضر شاخه ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان زیر مجموعه انجمن ژنتیک ایران تشکیل گردد.
دیگر مصوبه ارسال اساسنامه انجمن ژنتیک به صورت فایل ورد برای اعضای هیئت مدیره جهت اظهار نظر برای تغییر(ات) احتمالی مخصوصا اضافه شدن شاخه ذخایر ژنتیکی و زیستی
در خصوص شاخه دانشجویی مقرر گردید اعضای هیئت مدیره انجمن، هر کدام از تعدادی از دانشجویان خود برای عضویت در انجمن دعوت نمایند.
مصوبه بعدی پیشنهاد سرکار خانم دکتر محجوبی رییس شاخه انسانی در خصوص مصوبه شاخه مزبور برای درج لوگوی انجمن در کتاب ” کمکم کن ژنتیک را بفهمم ” بود. این کتاب ترجمه آقای دکتر هوشمند است و ضمنا مسئولیت انتشار کتاب را برعهده گرفتند. در نهایت پیشنهاد شد برای تسریع در انتشار کتاب داوری انجام شود و داوری به آقای دکتر زینلی و خانم دکتر محجوبی واگذار شد و پس از آن لوگوی انجمن در جلد کتاب درج شود.
مقرر شد سمینارها و هم اندیشی های شاخه انسانی به صورت ماهانه و در مکان هایی که حساسیت سیاسی ندارد برگزار گردد.
کمیته سایت و انتشارات جلسه ای تشکیل داده اند که در آن مقرر گردیده که از آقای دکتر امیدی دعوت ماهانه شود و ایشان ماهی یکبار در جلسات هیئت مدیره انجمن حضور داشته باشند.

1

دیدگاه ها بسته شده است