مشخصات کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره شاخه‌های انجمن

گزارش کارگاه کاربرد نرم افزار R در آنالیز تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت
27 فوریه 2017
رئیس انجمن ژنتیک ایران: نیمی از سبد کالری غذایی ایرانی ها از تراریخته ها تامین می شود
5 آوریل 2017

مشخصات کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره شاخه‌های انجمن

کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شاخه سلول های بنیادی انجمن ژنتیک ایران
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیمحل کار
1جناب آقای دکتر فردین فتحیدکتری تخصصیاستاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2سرکار خانم دکتر منصوره موحدیندکتری تخصصیاستاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
3سرکار خانم دکتر معصومه فخر طهدکتری تخصصیپژوهشگاه ملی ژنتیک
4جناب آقای دکتر نیکزاددکتری تخصصیرییس محترم مرکز تحقیلات گامتوژنز از دانشگاه کاشان
5جناب آقای دکتر صادق باباشاهدکتری تخصصیعضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس
6سرکار خانم دکتر مریم اسلامیدکتری تخصصیژنتیک و هیات علمی واحد پزشکی تهران دانشگاه ازاد و مامور پاره وقت در موسسه رویان.
7دکتر سمیه کاظم نژاددکتری تخصصیدانشیار و مدیر گروه مهندسی بافت پژوهشگاه ابن سینا.
8دکتر احمدرضا بهرامیدکتری تخصصیاستاد تمام سلولی مولکولی و معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
9دکتر جعفر آی.دکتری تخصصیاستاد تمام و مدیر گروه مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق دکترای کشت سه بعدی سلول و بافت
دبیر بورد مهندسی بافت و علوم سلول کاربردی
رییس انجمن مهندسی و ترمیم بافت ایران
10دکتر صمدی کوچکسرایی.دکتری تخصصیدکترای مهندسی بافت از ایمپریال کالج لندن،
دانشیار و مدیر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
نایب رئیس انجمن مهندسی و ترمیم بافت ایران
11دکتر مرضیه ابراهیمیدکتری تخصصیدانشیار پژوهشگاه رویان
12دکتر ملک حسین اسدیدکتری تخصصیعضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی، صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
13دکتر انسیه حاجی زادهدکتری تخصصیMD PhD بیوتکنولوژی و مدیر گروه علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان
14دکتر حمید رضا رحیمیدکتری تخصصیاستادیار دانشکده پزشکی مشهد
MD, PhD in Molecular Medicine

کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شاخه ذخائر ژنتیکی انجمن ژنتیک ایران
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل کار
1جناب آقای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلیدکتری تخصصیژنتیک مولکولیمرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
2سرکار خانم دکتر پروانه فرزانهدکتری تخصصیایمونولوژیمرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
3جناب آقای دکتر محمد علی آموزگاردکتری تخصصیمیکروبیولوژیدانشگاه تهران
4جناب آقای دکتر مهدی زهراویدکتری تخصصیاصلاح نباتاتموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
5جناب آقای دکتر عبدالرضا دانشور آملیدکتری تخصصیژنتیک اصلاح نژاد داممرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
6جناب آقای دکتر مرتضی حسینیدکتری تخصصیعلوم مرتعمرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران- دانشگاه تهران

1

دیدگاه ها بسته شده است