قدردانی و تبریک آزمایشگاه مرجع سلامت از انجمن ژنتیک ایران