فراخوان س و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رشد جهش وار چند سال گذشته در حوزه علم را از دست داده ایم
29 آوریل 2017
کارگاه تجزیه و تحلیل داده های مختلف علمی با نرم افزار آماری R
3 می 2017

فراخوان س و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

 مهلت ارسال و ثبت نام الکترونیکی سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی: از اردیبهشت 96 تا پایان شهریور 96
مهلت ثبنام جشنواره جوان خوارزمی : از اسفند 95 تا پایان خرداد 96
www.khwarizmi.ir

1

دیدگاه ها بسته شده است