شرکت انجمن ژنتیک در دومین جشنواره زیست فناوری ایران