واگذاری مالکیت زمانی اقامت در هتل نسیم نوشهر
10 خرداد 1392
راه اندازی وب سایت جدید انجمن
10 خرداد 1392

سند استاندارد سیتوژنتیک

  رهنمود و دستورالعمل های حرفه ای سیتوژنتیک بالینی

  تهیه شده توسط گروه کمیسیون استاندارد انجمن ژنتیک ایران شاخه انسانی

 

  این پیش نویس به درخواست انجمن ژنتیک ایران شاخه انسانی تهیه گردیده است. هدف
از تهیه این سند فراهم کردن دستورالعملهای حرفه ای برای استانداردهای مورد قبول جهت
ارائه خدمات تشخیصی سیتوژنتیک است. در جمع آوری این توصیه ها چند ین سند حرفه ای استاندارد
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار گرفته و پس از لحاظ کردن شرایط و
ویژگیهای موجوذ از قبیل امکانات و نحوه ارائه خدمات در کشور ایران تهیه گردیده است.

  وجود اسناد و دستورالعملهای حرفه‌ای برای کنترل کیفیت آزمایشگاههای سیتوژنتیک
برای فعالیت و نظارت وزارتخانه ضروری است. در سایر کشورها متعارف است که این رهنمودهای
نظارتی توسط افراد مجرب هر حرفه که غالباً در شکل انجمن تخصصی منسجم شده و فعالیت میکنند
به وزارتخانه‌ها پیشنهاد و پس از تایید به اجرا گذاشته میشوند. برای مثال در بریتانیا
دستورالعمل clinical pathology accreditation  (CPA( توسط انجمن سیتوژنتیک دانهای
بالینی تهیه می شود و در فرانسه هم سند استاندارد سیتوژنتیک توسط ACLF) Association
des Cytogeneticiens de la Langue) و در آمریکا استانداردها و رهنمودهای مورد استفاده
CAP) College of American Pathologists ) برای accreditation آزمایشگاههای سیتو ژنتیک
بالینی توسط ACMG) American College of Medical Genetics) تهیه شده است.

  در صورت وجود این رهنمودها می توان همانند دیگر کشورها کلیه آزمایشگاهها را
موظف به رعایت موازین استاندارد در زمینه انجام آزمایشات، ثبت و ارزیابی توسط یک نهاد
نظارتی مرکزی کرد. در کشور ما ایران هم با رشد و توسعه سیتوژنتیک بایستی کلیه آزمایشگاههایی
که در ارائه خدمات سیتوژنتیک بالینی فعالیت میکنند اعم از دولتی- خصوصی از برنامه های
accreditation مورد تایید تبعیت کرده و گواهی دریافت دارند.تمامی کارکنان این آزمایشگاهها
بایستی مورد تایید قرار گیرند و پروانه دریافت نمایند و ملزم به شرکت در برنامه های
جاری آموزشی و باز آموزی حرفه ای مستمر باشند. همه کارکنان بایستی بطور منظم مورد ارزیابی
قرار گیرند و دارای برنامه رشد و پیشرفت شغلی باشند.

  آزمایشگاهها بایستی دارای پروتوکل های عملیاتی استاندارد روزآمد Standard Operative
Procedure (SOP برای تمام مراحل کاری، فنی، آنالیزی و گزارش دهی باشند. این SOPs بایستی
در بر گیرنده مکانیزمهای شفا فی جهت تضمین مناسب بودن آزمایشات انجام شده و همچنین
دستورالعمل مناسب جهت ارجاع برای آزمایشات تکمیلی با شند. کلیه این موارد نیز بایستی
به طور منظم مورد بازبینی قرار گیرند.

  با استفاده از سند تهیه شده توسط ) ECA) European Cytogenetics Association
) که در کنگره 2005 در اسپانیا ارائه شده و با اقتباس از اسناد کشورهای دیگر سند پیشنهادی
زیر آماده گردیده است.

  در این پیش نویس سنجش کیفیت موجود (Quality Assurance) ، مدارک عملکرد آزمایشگاه
خوب (Good Laboratory Practice) روشها و پروتکلهای کشورهای مختلف مد نظر قرار گرفته
است. این سند جنبه های کنترل کیفی و اطمینان را برای بیشتر روشهای متداول که به طور
رایج آزمایشگاههای سیتو ژنتیک مورد استفاده قرار میگیرند، شامل میشود. استانداردهای
زیر باید به عنوان حداقل شاخص قابل قبول در نظر گرفته شود و بنابر این ، هر آزمایشگاهی
که به طور مداوم زیر حد استاندارد عمل کند ممکن است در مخاطره عدم حفظ ارایه خدمات
کیفی مناسب و عملکرد رضایت بخش در دراز مدت باشد.

  از نظر فناوری و عملکردهای در حال تغییر ، دستورالعملها به طور منظم تجدید نظر
خواهند شد. تشکیل شبکه سنجش کیفیت خارجی (External Quality Assurance) نیزبایستی قویاً
مد نظر باشد. از آنجاییکه بعضی از آزمایشهای ژنتیکی می توانند با روشهای متنوعی انجام
شوند، برنامه (EQA) باید این امر را مد نظر قرار دهد. یک مثال از این موارد، بررسی

سندروم پرادر ویلی ( Prader Willi) میباشد که بررسیها با دقت بالاتری به وسیله FISH
و روشهای ژنتیک مولکولی انجام میشود و بنابراین آنالیز سیتوژنتیکی متداول روش مناسبی
نمیباشد. به گونه ای مشابه وقتی در جستجوی ریزحذفها یا مضاعف شدگی ها میباشیم، بررسی
FISH یا روشهای مولکولی ممکن است روشهای مناسبتری برای تشخیص اینگونه ناهنجاریها نسبت
به آنالیز کروموزومی رایج باشند. بنابراین ، هر برنامه EQA سیتوژنتیک باید متناسب با
توسعه فناوریها و روزآمد باشد و بر خلاف مصالح بیمار نباشد.

  ژنوم انسان عنصر اساسی شخصیت و هویت خانوادگی است. برخلاف دیگر بررسیهای پزشکی
، آزمایشهای ژنتیکی از جمله بررسیهای سیتوژنتیکی در سطوح تولید مثلی ،اجتماعی و روانی
حایز اهمیت است. بنابراین، یک جزء حیاتی آزمایشهای سیتوژنتیکی مشاوره تخصصی پیش از
انجام آزمایشات میباشد. آزمایشهای ژنتیکی پیش ازبروز علائم نباید بدون رضایت فرد انجام
شود.

برای دریافت نسخه کامل این سند اینجا را کلیک
کنید.

 

1

دیدگاه ها بسته شده است