سری کارگاههای زمستان، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

«همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار» 28 بهمن در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توسط انجمن ایمنی زیستی ایران برگزار شد.
22 فوریه 2016
اصول PCR و انواع آن، عیب یابی و طراحی پرایمر
24 فوریه 2016

سری کارگاههای زمستان، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه های زمستان 94 دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه سنتز مواد و داربستها در مهندسی بافت
کارگاه سایکوفیزیک (اندازه گیری رفتار در علوم اعصاب)
کارگاه اقتصاد ، مغز و تصمیم گیری

1

دیدگاه ها بسته شده است