سری کارگاههای زمستان، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

«همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار» 28 بهمن در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توسط انجمن ایمنی زیستی ایران برگزار شد.
5 اسفند 1394
اصول PCR و انواع آن، عیب یابی و طراحی پرایمر
5 اسفند 1394

سری کارگاههای زمستان، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه های زمستان 94 دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه سنتز مواد و داربستها در مهندسی بافت
کارگاه سایکوفیزیک (اندازه گیری رفتار در علوم اعصاب)
کارگاه اقتصاد ، مغز و تصمیم گیری

 

1

دیدگاه ها بسته شده است