جایزه به فعالیتهای حفظ تنوع زیستی

سلول های بنیادی در درمان بسیاری از بیماری ها موثر است
14 مارس 2016
اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران
30 آوریل 2016

جایزه به فعالیتهای حفظ تنوع زیستی

 آگهی فراخوان
“جایزه به فعالیتهای حفظ تنوع زیستی”

به اسـتحضـار میرساند که کنوانسیون تنوع زیستی با همکاری نهادهای محیط زیستی دیگر در نظر دارد تا از فعالیتهای دانشــمندانی که فعالیتهای ایشــان اثرهای مهم و پایداری بر حفظ و اســتفاده پایدار از تنوع زیستی داشته است، جوایزی اهدا کند.
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام در این مسـابقه از هماکنون تا پانزدهم خرداد ماه 1395 تقاضای خود را در قالب تکمیل فرم پیوســت به آدرس ایمیل iranbiosafetyfocalpoint@gmail.com ارســال کنند. در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر، آگهی فراخوان کنوانسیون تنوع زیستی نیز تقدیم حضورتان میشود.

دریافت فایل فراخوان

دبیرخانه مرجع ملی ایمنی زیستی کشور

1

دیدگاه ها بسته شده است