تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را منصوب کرد.
11 سپتامبر 2017
حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران
17 سپتامبر 2017

تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

انتصاب شایسته شما را به دبیری شورای عالی ایمنی زیستی ایران تبریک میگویم.
برای شما موفقیت، برای شورا تصمیمات اساسی در راستای محیط زیست سالم و ایرانی آباد و پر نشاط آرزو میکنم.

انجمن ژنتیک ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است