تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را منصوب کرد.
20 شهریور 1396
حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران
20 شهریور 1396

تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

انتصاب شایسته شما را به دبیری شورای عالی ایمنی زیستی ایران تبریک میگویم.
برای شما موفقیت، برای شورا تصمیمات اساسی در راستای محیط زیست سالم و ایرانی آباد و پر نشاط آرزو میکنم.

 

انجمن ژنتیک ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است