اولین خبرنامه شاخه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران