ارتقای امتیاز عملکرد انجمن ژنتیک از 574.5 در سال 1390 به 1051.25 در سال 1391

تشکیل ششمین شاخه انجمن ژنتیک با عنوان سلول‌های بنیادی
8 آبان 1392
قدردانی از سرکار خانم مهندس ریحانه پیشکام‌راد
8 آبان 1392

ارتقای امتیاز عملکرد انجمن ژنتیک از 574.5 در سال 1390 به 1051.25 در سال 1391

انجمن ژنتیک ایران نیز با تکمیل فرم های مربوطه و ارسال مستندات لازم مورد ارزیابی قرار گرفت که با تلاش رئیس، اعضای هیئت مدیره و کلیه اعضای انجمن ژنتیک ایران امتیاز انجمن در سال 91 در مقایسه با سال 90 رشد جهشی داشته است به طوری که از 574.5 به 1051.25 افزایش یافت.1

دیدگاه ها بسته شده است