کارگاه، نرم افزار R، تجزیه تنوع ژنتیکی، ژنتیک جمعیت، نشانگر مولکولی، انجمن ژنتیک ایران

30 ژوئن 2019

کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت (برمبنای نشانگرهای مولکولی)

انجمن ژنتیک ایران برگزار می‌نماید: کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی […]