کارگاه، دوره آموزشی کشت بافت گیاهی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن ژنتیک ایران