مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی، انجمن ژنتیک ایران،تهیه مجموعه سلولی حیوانات، شناسنامه دار شدن رده های سلولی

19 مرداد 1398

تهیه مجموعه سلولی حیوانات/ شناسنامه دار شدن رده های سلولی

طی یک دهه در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی محقق شد؛ تهیه مجموعه سلولی حیوانات/ […]