بیماران پوستی، سلول درمانی، ژنتیک

15 آوریل 2019

امید بیماران پوستی با سلول درمانی افزایش یافت.

تهران- ایرنا – پوست بدن بیشتر از هر عضو دیگری در معرض آسیب قرار دارد […]