بنیاد ژنتیک تهران، آزمایشگاه سلاله، ژنتیک پزشکی ، رئیس انجمن ژنتیک

13 مارس 2018

تقدیر رئیس انجمن ژنتیک ایران از عوامل بنیاد ژنتیک تهران و آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله

رئیس انجمن ژنتیک ایران،آقای دکتر محمود تولایی با حضور در بنیاد ژنتیک تهران و آزمایشگاه […]