بنیاد ژنتیک تهران، آزمایشگاه سلاله، ژنتیک پزشکی ، رئیس انجمن ژنتیک

22 اسفند 1396

تقدیر رئیس انجمن ژنتیک ایران از عوامل بنیاد ژنتیک تهران و آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله

رئیس انجمن ژنتیک ایران،آقای دکتر محمود تولایی با حضور در بنیاد ژنتیک تهران و آزمایشگاه […]