انجمن ژنتیک ایران کسب رتبه برتر در حوزه بین رشته ای را به انجمن بیوتکنولوژی ایران تبریک عرض می نمایید.

کسب عنوان انجمن برتر در حوزه بین رشته ای

 جناب آقای دکتر سیروس زینلی

رئیس محترم انجمن بیوتکنولوژی ایران

مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته شما و اعضای محترم هیئت مدیره  و همچنین دبیرخانه فعال،موجبات ارتقای آن انجمن را فراهم نموده است.

از درگاه حضرت سبحان تداوم تعالی و توفیق و سعادت شما و همکارانتان را خواستاریم. 

 

با تقدیم احترام

انجمن ژنتیک ایران