کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول کشت سلول
3 ژانویه 2016
نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران
3 ژانویه 2016

کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”

سرفصل های کارگاه:
_ HPLC ( تئوری و عملی)
_ (Spectropolarimetry [Cirular Dichroism](CD (تئوری و عملی)
_ [Capillary Electrophoresis [CE ( تئوری و عملی)
_ سنجش کیفی و کمی با روش TLC Scanner ( تئوری و عملی)
_ Mass spectrometry (تئوری)
_ LC- MS & GC- MS (تئوری)
_ Gas Chromatography (تئوری)
_ Karl Fischer Method For Water Content (تئوری)

زمان برگزاری: 22 الی 24 دیماه 1394

مکان: انستیتو پاستور ایران، سالن رازی

تلفن تماس:
66954324_021
64112449 _ 021

www.irmolmednet.ir/html/index.php

1

دیدگاه ها بسته شده است