?> کارگاه تئوری و عملی کشت سلول های بنیادی و استخراج سلول بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان – انجمن ژنتیک ایران

کارگاه تئوری و عملی کشت سلول های بنیادی و استخراج سلول بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان