نشست هیات مدیره انجمن ژنتیک با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست

نشست بیوتکنولوژی و چالش‌های آن
19 ژانویه 2011
برگزاری نخستین جلسه “هم اندیشی تدوین استانداردهای ژنتیک”
19 ژانویه 2011

نشست هیات مدیره انجمن ژنتیک با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست

هیات مدیره انجمن ژنتیک در مورخه 24/10/87 با خانم دکتر واعظ جوادی رییس سازمان حفاظت محیط زیست ملاقات نومدند. در این نشست آقای دکتر اکبری رییس انجمن ضمن معرفی انجمن و تشریح موارد همکاری با سازمان در زمینه های مختلف و بویژه مسایل مربوط به ذخایر توارثی از سازمان درخواست شد از توان علمی این انجمن در شوراها و کمیته های تخصصی استفاده شود. رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نظر الزامات حفاظت محیط زیست عنوان کردند که موجودات تراریخت منجر به مخاطرات زیستی می شوند و هدف سازمان جلوگیری از این اتفاقات است. اعضا در جواب به ایشان متفقا متذکر شدند که با وضع قوانین بازدارنده نمی توان مانع اقدامات علمی در زمینه دست ورزی در ژن و استفاده از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در گیاهان و جانوران با مقاصد اصلاح و ارتقا کیفی و کمی خواص ویژه آنها شد و هیچ دولتی از عهده چنین کاری بر نمی آید. با این حال موضع انجمن که طرفداری از وضع یک قانون مترقی”ایمنی زیستی” است مورد تاکید قرار گرفت. در خاتمه نظر به سنخیت تخصص بعضی از اعضای انجمن در زمینه شناسایی و ارزیابی گیاهان کشور و بررسی فلاژل های خلیج فارس، توافق شد، که طر های مربوطه تدوین و برای تصویب در اختیار سازمان قرار گیرد.

1

دیدگاه ها بسته شده است