مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در روز دوشنبه 01/08/1391

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در روز سه شنبه مورخ 25/07/91
24 اکتبر 2012
تشکیل دومین جلسه هیئت رئیسه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران
30 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در روز دوشنبه 01/08/1391

این جلسه در محل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور آقایان دکتر عباس قمری زارع، دکتر نیازعلی سپهوند، دکتر صادق ثابت، دکترعلی ایزدی دربندی، دکتر قاسم کریم‌زاده، دکتر امیر محمد ناجی، خانم دکتر فروغ سنجریان و خانم مهندس ریحانه پیشکام‌راد برگزار گردید.
دستور جلسه:
1-بررسی اقدامات پیشین شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران
2- تدوین برنامه کاری شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در دوره کاری جاری (دوره 1391-1392)
3- اظهار نظر در مورد وظایف و خط و مشی انجمن ژنتیک ایران در اساسنامه و درصورت ضرورت ارائه پیشنهاد به هیات رئیسه محترم انجمن ژنتیک ایران

مصوبات جلسه:
ابتدا آقای دکتر نیازعلی سپهوند رئیس پیشین شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در چند دوره اخیر گزارشی از اقدامات انجام شده و نیمه تمام شاخه ارائه فرمودند. آنگاه با توجه به اقدامات پیشین شاخه گیاهی انجمن و ارائه پیشنهادات اعضای شاخه گیاهی در خصوص تدوین برنامه‌کاری در دوره جاری، مقرر گردید موارد ذیل دستور جلسه‌ی جلسات آتی شاخه گیاهی باشد.
1- مدیریت، حفاظت، احیا و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی شامل: ایجاد هماهنگی بین بانک‌های ژن گیاهی کشور، برنامه‌های گردشگری و …
2- پیگیری احداث پارک ژنتیک تهران
3- انجام ممیزی تکمیلی علم ژنتیک در ایران
4- تهیه سند راهبردی علم ژنتیک
5- افزایش تعداد اعضای انجمن ژنتیک
6- برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری هر چه باشکوه‌تر کنگره سیزدهم ژنتیک
7- برگزاری نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی
8- مشارکت فعال‌تر شاخه در بهبود کیفی انتشارات انجمن
9- بررسی چگونگی نظارت بر کلان طرح/پروژه‌های ملی ژنتیک
10- تاییدیه علمی کشف و اختراع گیاهان تولید شده جدید
11- ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه مراکز تحقیقات صنعت و تولید
12- و غیره

1

دیدگاه ها بسته شده است