سمینار بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز