دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان

تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA
2 آگوست 2017
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران
14 آگوست 2017

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان

 دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان ((26 الی 28 مهر ماه 96)) بامحوریت:

1- اپیدمیولوژی و بار سرطان پستان
Epidemiology & Burden of Cancer
2- غربالگری و پیشگیری در سرطان پستان
Screening & Prevention of Breast Cancer
3- تصویربرداری و روشهای مداخله ای
Radiology & Interventional methods
4- جراحی انکوپلاستی و بازسازی
Oncoplastic Breast Surgery
5- درمانهای ادجوانت و نئو ادجوانت در سرطان پستان
Adjuvant and Neoadjuvant Therapy in Breast Cancer
6- رادیوتراپی در سرطان پستان
Radiotherapy in Breast Cancer
7- ژنتیک و سرطان پستان توارثی
Genetics & Successive Breast Cancer
8- ایمونوتراپی و سلول درمانی در سرطان پستان
Immune & Cell Therapy in Breast Cancer
9- پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی
Pathology & Immunohistology
10- کیفیت زندگی
Quality of life
11- حفظ باروری
Fertility preservation
12- کاربردهای انفورماتیک در سرطان پستان
Informatics in Breast cancer
13- جنبه های اخلاقی در سرطان پستان
Medical Ethics in Breast Cancer
14- کاربردهای مهندسی پزشکی
Medical engineering

ثبت نام در کنگره
http://mcicongress.com/login
https://t.me/mcicongress

1

دیدگاه ها بسته شده است