دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان

تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA
11 مرداد 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران
11 مرداد 1396

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان

 دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان ((26 الی 28 مهر ماه 96)) بامحوریت:

1- اپیدمیولوژی و بار سرطان پستان
Epidemiology & Burden of Cancer
2- غربالگری و پیشگیری در سرطان پستان
Screening & Prevention of Breast Cancer
3- تصویربرداری و روشهای مداخله ای
Radiology & Interventional methods
4- جراحی انکوپلاستی و بازسازی
Oncoplastic Breast Surgery
5- درمانهای ادجوانت و نئو ادجوانت در سرطان پستان
Adjuvant and Neoadjuvant Therapy in Breast Cancer
6- رادیوتراپی در سرطان پستان
Radiotherapy in Breast Cancer
7- ژنتیک و سرطان پستان توارثی
Genetics & Successive Breast Cancer
8- ایمونوتراپی و سلول درمانی در سرطان پستان
Immune & Cell Therapy in Breast Cancer
9- پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی
Pathology & Immunohistology
10- کیفیت زندگی
Quality of life
11- حفظ باروری
Fertility preservation
12- کاربردهای انفورماتیک در سرطان پستان
Informatics in Breast cancer
13- جنبه های اخلاقی در سرطان پستان
Medical Ethics in Breast Cancer
14- کاربردهای مهندسی پزشکی
Medical engineering

ثبت نام در کنگره
http://mcicongress.com/login
https://t.me/mcicongress

1

دیدگاه ها بسته شده است