دستاوردهای پزشکی دفاع مقدس با حضور رییس انجمن ژنتیک ایران جناب آقای دکتر محمود تولایی

برگزاری کارگاه سوم از سلسله کارگاههای تخصصی بیوانفورماتیک
25 سپتامبر 2016
کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
2 اکتبر 2016

دستاوردهای پزشکی دفاع مقدس با حضور رییس انجمن ژنتیک ایران جناب آقای دکتر محمود تولایی

 برنامه ما توانستیم ( گفتگوی رادیویی آقای دکتر تولایی با رادیو گفت و گو)
دستاوردهای پزشکی دفاع مقدس با حضور رییس انجمن ژنتیک ایران جناب آقای دکتر محمود تولایی

http://webapp.iranseda.ir/EpgRecordArchive.aspx?VALID=TRUE&epgId=65525095&chid=11

1

دیدگاه ها بسته شده است