دستاوردهای پزشکی دفاع مقدس با حضور رییس انجمن ژنتیک ایران جناب آقای دکتر محمود تولایی

برگزاری کارگاه سوم از سلسله کارگاههای تخصصی بیوانفورماتیک
4 مهر 1395
کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
4 مهر 1395

دستاوردهای پزشکی دفاع مقدس با حضور رییس انجمن ژنتیک ایران جناب آقای دکتر محمود تولایی

 برنامه ما توانستیم ( گفتگوی رادیویی آقای دکتر تولایی با رادیو گفت و گو)
دستاوردهای پزشکی دفاع مقدس با حضور رییس انجمن ژنتیک ایران جناب آقای دکتر محمود تولایی

http://webapp.iranseda.ir/EpgRecordArchive.aspx?VALID=TRUE&epgId=65525095&chid=11

1

دیدگاه ها بسته شده است