حضور ایران در کارگاه بین المللی پروژه کینوا در بیروت لبنان

هفته ترویج علم
21 اکتبر 2015
جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک و هیات تحریریه مجله ژنتیک نوین
14 نوامبر 2015

حضور ایران در کارگاه بین المللی پروژه کینوا در بیروت لبنان

 حضور ایران در کارگاه بین المللی پروژه کینوا در بیروت لبنان
دکتر سپهوند رییس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کارگاه بین المللی کینوا که در بیروت برگزار شد شرکت کرد و گزارش فعالیتهای تحقیقاتی ایران در اجرای این پروژه مشترک TCPبین ایران و سازمان خوار وبار جهانی (فائو) را به اطلاع حاضرین در کارگاه رساند.
این کارگاه از 4 تا 7 آبان ماه 1394برابر با 26 تا 29 اکتبر 2015 برای گزارش فعالیتهای پروژه بین المللی با عنوان:
Technical Assistance for the Introduction of Quinoa Appropriation/Institutionalization and It’s Production in Iran, Algeria, Sudan, Iraq, Lebanon, Egypt, Mauritania and Yemen
برگزار شد.
کارگاه فوق با حضور کارشناسان فائو و هماهنگ کنندگان و مشاوران ملی 8 کشور اجرا کننده پروژه و مقاماتی از وزارت کشاوررزی لبنان برای جمع بندی و نتیجه گیری نهایی فعالیت های انجام شده برگزار شد. این پروژه بین المللی با مشارکت سازمان خوار وبارجهانی از سال 2013 تصویب و اجرای آن درکشورهای ایران، الجزایر، سودان، عراق، لبنان ، مصر، موریتانی و یمن شروع شد و تا پایان سال 2015 ادامه دارد.
دکتر سپهوند بعنوان مشاور ملی پروژه فوق به نمایندگی از کشورمان در این گردهمایی شرکت کرد و گزارش فعالیت های تحقیقاتی، آگاهی سازی و اجرایی برای توسعه و ترویج کشت گیاه کینوا را طی سخنرانی با عنوان نتایج ارزیابی مزرعه ای دستاوردها چالش ها و توصیه ها برای توسعه کشت گیاه کینوا را ارائه داد. ایشان با اشاره به سابقه فعالیتهای تحقیقاتی 6 ساله ایران، نتایج سازگاری کینوا را در مناطق خوزستان، بلوچستان، جیرفت و البرز و همچنین کشت ترویجی تولیدی آن را در دو مزرعه استان خوزستان تشریح نمود که مورد استقبال قرار گرفت. وی با اشاره به ارزش غذایی بالا و مقاومت گیاه به تنشهای شوری و کم آبی کینوا توسعه کشت آنرا توسط وزارت جهاد کشاورزی مثبت خواند و جزو برنامه های آینده اعلام کرد. در این گردهمایی دکتر خالد میری عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان به جای دکتر نجفیان رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نیزبه عنوان محقق کینوا به نمایندگی از ایران شرکت کردند. با توجه به موفقیت هایی که کشورمان در زمینه تحقیقاتی و اجرایی در پروژه کینوا بدست آورد، مقرر شد ایران و کشورهای مصر، لبنان و یمن علاوه بر تحقیقات برنامه تولید و توسعه آنرا اجرا نمایند.

1

دیدگاه ها بسته شده است