حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران