تهیه اولین خبرنامه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران