تاسیس بنیاد ژنتیک با همکاری انجمن ژنتیک ایران و سازمان بهزیستی استان تهران
7 می 2013
سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
29 می 2013

اهداف و برنامه ها

 اهداف اولیه انجمن عبارت بودند از:
1-ایجاد تشکل بین متخصصین ژنتیک کشور
2- معرفی انجمن به مراجع رسمی کشور و ارائه مشاوره به انها درراستای سیاست گزاری های مرتبط با علم ژنتیک
3- نظارت انجمن به عنوان یک مرجع غیر دولتی، بر فعالیت های دولتیو غیردولتی از بعد علم ژنتیک درقالب گروه های تخصصی
4- اطلاع رسانی و ارائه آموزش عمومی درمورد مسائل ژنتیکی
5- اطلاع رسانی به اعضای انجمن از جمله معرفی فرصت ها و منابع بودجه ای از طریق انتشار خبرنامه و Mailang list
6- برگزاری همایش های سالیانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
7- برقراری ارتباط با مراکز علمی و همکاری دو جانبه
8- انتشار کتب، نشریات علمی و هرگونه جزوه حاوی اطلاعات ژنتیکی به ویژه از طریق گروه هخای تخصصی
9- کمک به ایجاد تشکل های حمایتی در سطح جامعه برای مواردی نظیر بیماری های ژنتیکی

1

دیدگاه ها بسته شده است