?> اعضای هیئت مدیره – انجمن ژنتیک ایران
سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور
2 ژوئن 2015
نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن و پیام رئیس جدید انجمن ژنتیک
12 ژوئن 2015

اعضای هیئت مدیره

دکتر محمود تولایی (رئیس هیئت مدیره)
دکتر سید جواد مولی (نایب رئیس)
دکتر فضل اله افراز (خزانه دار)
دکتر محمد علی ملبوبی (عضو هیئت مدیره)
دکتر امیر میمندی پور (عضو هیئت مدیره)
دکتر منصور امیدی (عضو هیئت مدیره)
دکتر فروزنده محجوبی (عضو هیئت مدیره)
دکتر نیاز علی سپهوند (عضو هیئت مدیره)
دکتر محمد علی آموزگار (عضو هیئت مدیره)
دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی (عضو علی البدل هیئت مدیره)
دکتر مریم هاشمی (عضو علی البدل هیئت مدیره)
بازرس:
دکتر محسن ابراهیمی (بازرس)
دکتر مهدی زهراوی (علی البدل بازرس)

 

1

دیدگاه ها بسته شده است